فرم تکمیلی موسسات فاقد شناسه ملی و کد اقتصادی

همانگونه که مستحضرید وفق دستوالعمل سازمان امور مالیاتی ، صدور هرگونه فاکتوری ( فروش ، خدمات ... ) منوط به درج کد اقتصادی و شناسه ملی خریدار در قسمت مشخصات مشتری میباشد و صرفا در صورتیکه خریداری فاقد موارد ذکر شده باشد درج کد ملی خریدار میتواند جایگزین گردد .

با توجه به موارد فوق از شما مدیر و یا مالک موسسه ای که فاقدشناسه ملی و کد اقتصادی میباشید انتظار دارد جهت تسهیل در اجرای دستورالعمل یاد شده در مورد ارائه درخواستی با جزئیات اشاره شده در لینک زیر اقدام فرمائید .

نظر به ضرورت برابر اصل نمودن کپی کارت ملی ، از مشتریان محترم شهرستانی که امکان مراجعه مستقیم به شرکت را ندارند انتظار دارد جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و تسریع در اجرای خواسته آنها ، این درخواست را پس از گواهی امضا توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی شهر خود ، به آدرس شرکت ارسال فرمایند.

شاد باشید


1400_EslahMoshakhasatDafaterFani.docx