ثبت و فعال سازی گارانتی

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در استفاده از محصولات شرکت واریان ، تتکمیل و تایید این فرم به منزله فعالسازی گارانتی شما از تاریخ مندرج در کارت گارانتی و تایید شما با شرایط ارائه گارانتی می باشد.