درخواست خرید کالا برای اهداف نمایشگاهی


آنرا در نمایشگاه و در معرض دید مشتریان خود قرار داده و حداکثر تلاش خود را جهت بهره برداری بهنگام این سیستم بکار گرفته و از فروش آن حداقل بمدت یکسال خود داری نمایم . در صورتیکه در طی مدت یاد شده چاپگر مذکور بهر نحوی فروخته و یا به سازمانی واگذار شود که مغایر اهداف فوق باشد ( بنا به تشخیص شرکت واریان ) شرکت واریان ایران مخیر خواهد بود تخفیف ویژه ارائه شده را بحساب بدهکار اینجانب(این نمایندگی) منظور و از هر محلی که صلاح بداند تسویه نماید . بدیهی است در صورتیکه این دستگاه برای تست در یک مناقصه (بیش از 50 دستگاه و یا یکمیلیارد ریال) استفاده شود در صورت برنده شدن در آن مناقصه فروش آن به مناقصه گزار و یا شخص ثالث بلامانع میباشد .