تالی 6218

تالی 6218 | شرکت واریان ایران، نماینده انحصاری پلاتر لیزری اُسه Oce هلند ، پرینتر های خطی تالی جنیکم TallyGenicum ، نماینده ی رسمی پرینتر های چاپ دیجیتال کانن ( Canon ) و اسکنر نقشه کانتکس ( Contex ) دانمارک می باشد.

Tally Genicom 6820

Tally Genicom 6820

Tally Genicom 6805

Tally Genicom 6805

TallyGenicom 6215

TallyGenicom 6215

Warning ! With the Official announcment of the Manufacturer, The  TallyGenicom 6215 is compeletly discontinued

TallyGenicom 6218

TallyGenicom 6218

Warning ! With the Official announcment of the Manufacturer, The  TallyGenicom 6218 is compeletly discontinued

Share: